Žemdirbio gerovė

Misija, vizija, vertybės

Grįžti atgal

Visuomenės pasitikėjimą siekiame pelnyti teikiamų profesionalių paslaugų įvairove, kokybe ir kiekvienam sukuriama ypatinga individualia verte. Todėl veikiame sąžiningai, skaidriai, patikimai, pagarbiai, atsakingai, atsižvelgdami į bendruomenės poreikius. Vadovaudamiesi etikos kodeksu atstovaujame kredito unijas, save, kolegas ir narius.

Sąžiningumas ir profesionalumas

Mes taupiai naudojame patikėtus išteklius; siūlome nariams naudingiausius sprendimus. Esame kompetentingi savo srityse; siekiame rezultato; nuolat tobulėjame; taikome inovatyvius sprendimus.

Atvirumas ir bendradarbiavimas

Skatiname saviraišką, įsitraukimą ir nuomonių įvairovę, gerbiame kolegas ir narius. Dalijamės patirtimi, idėjomis ir informacija. Mūsų veiksmų sinergija lemia gerus veiklos rezultatus. Siekiame tapti finansinių įžvalgų, demokratinio valdymo, paslaugų teikimo, kokybės ir pažangių sprendimų lyderiais visoms kredito unijoms ir kitiems finansinių paslaugų rinkos dalyviams.

Kompetencija ir reputacija

Tobuliname gebėjimus, įgūdžius ir žinias, mokomės iš geriausių kredito unijų veiklos pavyzdžių ir patirčių tarptautinėje erdvėje. Priimdami sprendimus, vadovaujamės etika, skaidrumu ir atvirumu.

Nuosekliai plėtojame veiklą, orientuotą į narius, darbuotojus, bendruomenę ir visuomenę, prisiimame atsakomybę ne tik už rezultatus, bet ir už pasirinktus gerų rezultatų siekimo būdus. Tobulėjame kurdami ir įgyvendindami pažangias bei naudingas – kredito unijoms ir bendruomenei – idėjas. Narių, klientų ir visuomenės pasitikėjimą siekiame pelnyti teikiamų paslaugų įvairove, kokybe ir sukuriama ypatinga verte.

Lygiateisiškumas ir teisingumas. Siekiame geriausių rezultatų vadovaudamiesi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos priimtais įstatymais bei kitais teisės aktais. LKU sistemoje visi nariai yra lygūs ir turi vienodas teises naudotis teikiamomis paslaugomis, nepriklausomai nuo regiono, klientų skaičiaus, turto ir kitų rodiklių.
Bendruomeniškumas. Plėtojame ir skatiname komandinį darbą, partnerystę, kredito unijų, kooperatyvų, bendruomenių ir kitų organizacijų bei institucijų bendravimą. Savo finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais padedame plėtoti bendruomenių iniciatyvas, gerinančiais gyvenimo kokybę įvairiuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos Kredito Unijų grupė šiandien

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais sukurta finansų institucija, teikianti paslaugas savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio priimtinomis sąlygomis teikia paskolas vieni kitiems. Nariai vienijasi ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Lietuvoje veikia 75 kredito unijos. Iš jų 63 priklauso LCKU ir 62 – Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU priklausančios kredito unijos teikia platų finansinių paslaugų spektrą, jų veiklą prižiūrint pačiai LCKU. Be to, šios unijos turi papildomus stabilizacijos ir likvidumo fondus.

Grįžti atgal