Pranešimai

Lietuvos banko pranešimai

Grįžti atgal

Toliau didėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Data: 2018m. rugsėjo 27d. Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 197,2 mln., o per šių metų aštuonis mėnesius – 1,4 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir finansų sektoriui per mėnesį padidėjo atitinkamai 120,5 mln., 62,5 mln. ir 17,0 mln., o paskolos valdžios sektoriui sumažėjo 2,7 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį padidėjo atitinkamai 55,6 mln. ir 7,2 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 0,3 mln. Eur. Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 156,7 mln. Eur. Namų ūkių, ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 90,5 mln., 57,7 mln. ir 16,8 mln., o valdžios sektoriaus indėliai sumažėjo 8,3 mln. Eur. Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 106,2 mln. ir 38,2 mln. Eur.

Pertvarkytas kredito unijų sektorius auga ir turi sukaupti reikiamą kapitalo atsargą

Data: 2018m. rugsėjo 18d. Sustiprintas ir šiemet pagal naujas taisykles pradėjęs veikti kredito unijų sektorius pirmąjį pusmetį dirbo pelningai ir stiprino kapitalą. „Po pertvarkos sustiprėjęs kredito unijų sektorius išbrido iš nuostolių ir veikia pelningai. Svarbu nesustoti pusiaukelėje, didinti veiklos bei valdymo efektyvumą ir kaupti kapitalo atsargą, reikalingą saugiai ir patikimai veiklai užtikrinti“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Bendras kredito unijų turtas pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 662,5 mln. Eur, t. y. buvo 5,9 proc. didesnis nei atitinkamu metu pernai. Indėlių portfelis per metus padidėjo 3,8 proc. ir analizuojamo laikotarpio pabaigoje sudarė 582,6 mln. Eur. Indėliai tebėra pagrindinis kredito unijų veiklos finansavimo šaltinis – jie sudaro 93 proc. visų kredito unijų įsipareigojimų. Nariams suteiktų paskolų portfelis sudarė 438,1 mln. Eur ir buvo 15,5 proc. didesnis nei prieš metus. Šių metų pirmąjį pusmetį kredito unijų sektorius uždirbo 2,3 mln. Eur pelno. Pelningai veikė 47 kredito unijos, jos uždirbo 2,9 mln. Eur pelno, o 20 kredito unijų veikė nuostolingai ir patyrė 0,6 mln. Eur nuostolių. Įgyvendinus sektoriaus pertvarką, šalyje veikiančios kredito unijos veikia priklausydamos vienai iš dviejų centrinių kredito unijų. Šios veikia kaip papildomas kooperatinės bankininkystės saugiklis.

Lietuvos centrinė kredito unija vienija 51, Jungtinė centrinė kredito unija – 11 unijų. Dar 5 kredito unijos persitvarko į specializuotus bankus. Kredito unijos, pasirinkusios narystę centrinėje unijoje, turi galimybę dirbti su partneriais, kurie dalijasi bendra veiklos krypties vizija, ir kurti nariams priimtiną bendros veiklos modelį. Centrinės kredito unijos stebi ir prižiūri savo narių prisiimamą riziką, jose kaupiamos stabilizacijos fondų lėšos, iš kurių prireikus būtų atkuriamas kredito unijų mokumas. Stabilizacijos fonduose turi būti sukaupta ne mažiau kaip 1 proc. kiekvienos centrinės kredito unijos turto. Pirmojo pusmečio pabaigoje Lietuvos centrinės kredito unijos stabilizacijos fonde buvo sukaupta 0,45, o Jungtinėje centrinėje kredito unijoje – 0,26 proc. atitinkamos grupės turto. Tad pereinamuoju laikotarpiu kredito unijos turės didinti stabilizacijos fondų lėšas, kol kapitalo atsarga pasieks reikalaujamą lygį. Pirmojo pusmečio pabaigoje Lietuvoje iš viso veikė 67 kredito unijos, jos vienijo 158,5 tūkst. narių.

Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose

Data: 2018m. rugpjūčio 28d. Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2018 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 425,2 mln. Eur. Ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 346,2 mln., 63,9 mln. ir 16,2 mln., o namų ūkių indėliai sumažėjo 1,2 mln. Eur. Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 303,8 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 4,9 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 22,4 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 74,1 mln. ir 3,0 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 49,8 mln. ir 4,8 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 52,1 mln., 12,1 mln. ir 9,8 mln. Eur.

Atnaujintas kredito unijų sektorius metus pradėjo pelningai

Data: 2018m. birželio 14d. Pirmasis metų ketvirtis sustiprintam ir naujos struktūros kredito unijų sektoriui buvo sėkmingas – augo pelnas ir tvarių pajų dalis kapitale.

„Rezultatai rodo tolesnį teigiamą reformos poveikį, leidžiantį stiprėti šiam sektoriui, tačiau centrinės kredito unijos turi daugiau rūpintis stabilizacijos fondu, kurį galima palyginti su lėšų atidėjimu „juodai dienai“, – sako Lietuvos banko Prežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Pasikeitus kredito unijų sektoriaus struktūrai, dabar jį sudaro trys grupės – Lietuvos centrinės kredito unijos narės (51 kredito unija), Jungtinės centrinės kredito unijos narės (11 kredito unijų) ir į specializuotus bankus persitvarkančios 5 kredito unijos.

Ketvirčio pabaigoje abiejų centrinių kredito unijų grupių turtas sudarė 517,9 mln. Eur, paskolos – 314,6 mln. Eur, priimti indėliai – 455,6 mln. Eur, gautas pelnas – 1,06 mln. Eur. Visų kredito unijų turtas sudarė 667 mln. Eur, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus – 2,5 %), ir, palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,7 proc. Didžiausią jo dalį (beveik 60 %) sudarė nariams suteiktos paskolos – 398 mln. Eur, kurių suma per metus išaugo 14 proc.

2018 m. pirmąjį ketvirtį kredito unijos dėl paskolų vertės atkūrimo, sumažintų veiklos išlaidų ir augusių pajamų iš paskolų uždirbo 1,8 mln. Eur (pernai per tą patį laikotarpį – 0,3 mln. Eur) pelno: 46 kredito unijos uždirbo 2,2 mln. Eur pelno, o 21 kredito unija patyrė 0,4 mln. Eur nuostolį.

Per šių metų pirmąjį ketvirtį gyventojai sunešė į kredito unijas 12 mln. Eur indėlių ir laikotarpio pabaigoje jų suma išaugo iki 593 mln. Eur – 2 proc. daugiau nei prieš metus (581 mln. Eur).

Tiesa, palyginti su metų pradžia, kredito unijų indėliai sumažėjo dėl artėjančio žemės ūkio darbų sezono sumenkus indėliams žemdirbius vienijančiose kredito unijose bei dviejų bankrutuojančių kredito unijų pasitraukimo iš rinkos.

Beje, pastarasis veiksnys lėmė ir tai, kad kredito unijų pajinis kapitalas per 2018 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo šeštadaliu ir ketvirčio pabaigoje sudarė 46,3 mln. Eur. Tačiau tvarūs pajai, kuriais dengiami kredito unijos patirti nuostoliai, sudarė beveik 82 proc. pajinio kapitalo, 13 proc. p, daugiau nei metų pradžioje. Pirmojo ketvirčio pabaigoje kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 13,03 proc. (minimalus reikalaujamas centrinės kredito unijos narių rodiklis – 5,25 %, persitvarkančios į specializuotą banką – 7,30 %), likvidumo rodiklis − 45,08 proc. (minimalus reikalaujamas – 30 %). Visos kredito unijos vykdė minėtus normatyvus. 2018 m. balandžio 1 d. Lietuvoje veikė 67 kredito unijos, jos vienijo 160 tūkst. narių.

1 2 3
Grįžti atgal