Pranešimai

Kredito unijos nariams

Grįžti atgal

Keičiasi grynųjų pinigų išmokėjimo įkainiai

Data: 2019 m. birželio mėn. 10 d.

Kredito unijos valdyba nuo 2019-08-12 nusprendė taikyti šiuos mokesčius už grynųjų pinigų išmokėjimus:
- išmokėjimas grynais pinigais: iki 700,00 Eur nemokamai, virš 700,00 Eur - 0,75 proc. nuo sumos;
- paskolos išmokėjimas grynais pinigais: iki 5 000,00 Eur – nemokamai, virš 5 000,00 Eur – 0,25 proc. nuo sumos.
- išmokėjimas grynais pinigais iš kredito linijos: 6 000,00 Eur nemokamai, virš 6 000,00 Eur – 0,4 proc.

Kredio unijos “Žemdirbio gerovė” Visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2019-03-29 priimti nutarimai

Data: 2019 m. kovo mėn. 29 d.

1. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:  Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:  Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA:  Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
NUTARTA:  Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos 2018 metų pelno paskirstymą:
1) nepaskirstytasis nuostolis finansinių metų pradžioje – 14639,79 Eur;
2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas – 86526,70 Eur pelno;
3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą – 71958,01 Eur;
4) nepaskirstytasis pelnas - 0 Eur.

5. SVARSTYTA: 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA:  Patvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų išlaidų sąmatą.

6. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. <...>
NUTARTA: Nustatyti metines išmokas (tantjemas) kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ vadovams ir paskolų komiteto nariams.

Šaukiamas kredito unijos "Žemdirbio gerovė" eilinis visuotinis narių susirinkimas

Gerbiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nary,

Informuojamame, kad 2019 m. kovo 22 d. 10 val. kredito unijos patalpose, esančiose Tilžės 128 Šiauliai, šaukiamas kredito unijos “Žemdirbio gerovė”, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu: Tilžės g. 128 Šiaulių mieste.

NEĮVYKUS PIRMAJAM SUSIRINKIMUI (JEI NEBUS KVORUMO), PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS ĮVYKS 2019 M. KOVO 29 D. 10 VAL. KREDITO UNIJOS „ŽEMDIRBIO GEROVĖ“ PATALPOSE, ESANČIOSE TILŽĖS G. 128, ŠIAULIAI, PAGAL TĄ PAČIĄ DARBOTVARKĘ.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą - Virginija Vosienė, Tel. (8-41) 434 968.

PASTABA: pateikta informacija galioja ir antrajam susirinkimui, todėl apie antrąjį susirinkimą papildomai informuojama nebus.

Kredito unijos valdyba

Planuojami informacinių sistemų profilaktikos darbai

Data: 2018 m. rugpjūčio 31 d. Informuojame, kad rugsėjo 4 d. 21 val. bus atliekamas  informacinių sistemų paslaugų tęstinumo testavimas, kurio metu galimi trumpalaikiai e-bankininkystės „i-Unija“ pasiekiamumo sutrikimai. Planuojama bendra testavimo trukmė- iki 2 valandų. Darbai atliekami siekiant užtikrinti sistemų prieinamumo patikimumą, stabilumą bei saugumą kredito unijų nariams bei nenutrūkstamą IT ir procesų veiklą. Iš anksto atsiprašome už galimus nepatogumus.

Susipažinkite, kaip saugomi Jūsų asmens duomenys mūsų duomenų bazėje

Data: 2018 m. gegužės 24 d. Atsižvelgiant į ES duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojimą 2018 m. gegužės 25 d., norime informuoti klientus, kaip saugomi jų asmens duomenys, mūsų duomenų bazėje.

Mes gerbiame klientų privatumą ir saugome visus jų asmens duomenis, kuriuos tvarkome laikydamiesi BDAR nuostatų. Klientų asmens duomenys saugomi Lietuvos centrinėje kredito unijoje ir jokios trečiosios šalys negali gauti informacijos apie klientą iš mūsų be aiškaus jo sutikimo.

Kliento vardas ir el. pašto adresas yra saugomi tol kol klientas yra tarp mūsų verslo kontaktų arba sąraše asmenų, užsisakiusių mūsų komunikaciją. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti, jog mes saugotume jo asmens duomenis, išsiųsdamas mums el. laišką adresu pareigunas@lku.lt arba skambindamas mums numeriu +370 630 01893.

Klientas visada turi teisę naudotis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, pavyzdžiui, prašydamas leisti susipažinti su asmens duomenimis, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, taip pat teisę apriboti duomenų tvarkymą, tam tikrais atvejais teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę būti pamirštam. Susipažinti su išsamiu mūsų privatumo pranešimu, galite šioje nuorodoje.

Grįžti atgal