Lietuvos centrinė kredito unija

Profesinė atsakomybė

Grįžti atgal

Lietuvos Centrinė Kredito unija ir jai priklausančių 63 veiklos licenciją turinčių kredito unijų socialinės atsakomybės politika grindžiama visuotinėmis kooperacijos vertybėmis. Mūsų veiklos sėkmę lemia kredito unijos ir LCKU komandos nariai. LCKU priklausančiose kredito unijose dirba 532 darbuotojai ir 722 valdymo organų nariai.

Patrauklus darbdavys

Lietuvos centrinė kredito unija yra patrauklus darbdavys, įtraukiantis, padedantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus ir motyvuotus žmones profesionalioje darbo aplinkoje. Dirbantiesiems kredito unijose užtikrinamas darbo mokėjimo skaidrumas ir visos socialinės garantijos. Kredito unijų darbuotojai nuolat ugdo kompetencijas, dalyvauja socialinėse iniciatyvose, dalijasi patirtimi.

Socialinė atsakomybė yra integruota į 63 kredito unijų sistemos valdymo strategiją ir įgyvendinama tvirtai laikantis tarptautinių kooperacijos principų ir standartų, atsižvelgiant į vietos verslo rizikos iššūkius bei galimybes. Mes tikime, kad tokia socialinės atsakomybės politika veiksminga tik tada, kai ji integruota į kasdienį darbą ir valdoma kaip bet kuri kita veikla. Mūsų tikslas – būti skaidria bendrove ir aktyvia bendruomenės nare, todėl skatiname ūkio plėtrą, bendruomenių aktyvumą ir esame už atvirą visuomenę.

Atsakomybė veikloje ir darbo aplinkoje

Mūsų veiklos sėkmę lemia 63 kredito unijų ir LCKU komandos nariai. LCKU priklausančiose kredito unijose 2014 m. dirbo 532 darbuotojai ir 722 valdymo organų nariai. Mes – patrauklus darbdavys, įtraukiantis, padedantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus ir motyvuotus žmones profesionalioje darbo aplinkoje.

Dirbantiesiems kredito unijose užtikrinamas darbo mokėjimo skaidrumas ir visos socialinės garantijos. Kredito unijų darbuotojai nuolat ugdo kompetencijas, dalyvauja socialinėse iniciatyvose, dalijasi patirtimi.

Veiklos stiprinimas ir plėtros galimybės

Įstatymo atnaujinimas. 2014 metais atnaujintas Kredito unijų įstatymas. Naujas įstatymas išplėtė dabartines kredito unijų veiklos sritis. Įstatyme nurodyta, kad mokėjimų ir valiutos keitimo, finansinių laidavimų ir garantijų teikimo, pinigų tvarkymo, konsultavimo, seifo kamerų nuomos paslaugas kredito unijos gali teikti ne tik savo nariams, bet ir gyventojams. Be to, unijos gali bendradarbiauti ir su tokiais juridiniais asmenimis kaip profesinių sąjungų susivienijimai, advokatų profesinės bendrijos, šeimos ir ūkinės bendrijos.

Konferencijos ir diskusijos su partneriais, visuomenės ir politikos atstovais. Lietuvos kredito unijų sistemą būtina peržiūrėti iš esmės, sustiprinti jų kapitalą ir diegti kryžminių garantijų sistemas – konstatuota 2014 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos Seime inicijuotoje tarptautinėje konferencijoje „Naujasis kredito unijų veiklos modelis: stabilumo link“. Renginio metu LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius pristatė Lietuvos kredito unijų sistemos situaciją, išmoktas pamokas ir iššūkius, su kuriais susiduriama šiame sektoriuje.

Europos kooperatinių bankų asociacijos Teisės departamento vadovas Folkeris Hegemanas (Volker Heegeman) atskleidė Europos Sąjungos kooperatinių kredito įstaigų reguliavimo tendencijas ir būsimus reikalavimus šiems kooperatyvams. Vokietijos kooperatinių kredito įstaigų sistemos „Raiffaisen“ ekspertas Volteris Kolbachas (Walter Kollbach) pristatė Vokietijos kooperatinių kredito įstaigų įgyvendintas reformas ir naudojamą veiksmingą veiklos modelį, išanalizavo Lietuvos kooperatinių kredito įstaigų situaciją. Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas pasidalijo Lietuvos centrinio banko siūloma reformos modelio vizija ir galimu jos įgyvendinimu.

Tarptautinę konferenciją rengė Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), vienijanti 62 kredito unijas Lietuvoje, ir Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU). Diskusiją moderavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas.

Kredito unijų priežiūra ir konsultacijos

Veiklos priežiūra ir informacijos teikimas. LCKU papildomai prižiūri 63 kredito unijų vykdomą veiklą, teikia įvairių rekomendacijų, padedančių gerinti veiklos rezultatus. Kredito unijų darbuotojai nuolat konsultuojami teisės, finansų, verslo, buhalterijos, komunikacijos, rinkodaros klausimais.

Kompetencijų stiprinimas

Mokymai. LCKU mokymo sistema leidžia darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją. 2014 metais LCKU surengė 68 mokymus ir 33 renginius, skirtus kredito unijų atstovams, t. y. net 41 proc. daugiau nei 2013 metais. Mokymuose 2014 m. dalyvavo 1273 kredito unijų atstovai, o renginiuose – 1001. Mokymai darbuotojams ir vadovams vykdomi įvairiomis, aktualiomis profesinėmis temomis.

Profesinis tobulėjimas. Pradėdami veiklą, nauji komandos nariai visada supažindinami su kredito unijų sistema – rengiama atskira paskaita apie kredito unijų judėjimą, veiklos specifiką ir išskirtinumą. Pažengusiems komandos nariams kartą per metus apmokami individualiai pasirinkti mokymai, skirti profesiniam tobulėjimui. Be abejo, sudaromos palankios sąlygos derinti darbą su bakalauro, magistrantūros ar doktorantūros studijomis.

Seminarai apie veiklos atnaujinimą. Pakitus vienam ar kitam kredito unijų teisiniam, techniniam ar programiniam veiklos procesui, kredito unijų darbuotojams bei vadovams pristatomi pokyčiai ir nauji procesų valdymo būdai. Be to, kredito unijų atstovai supažindinami su aktualiomis rinkodaros, viešųjų ryšių, personalo ir strateginio valdymo, rizikos valdymo ir kitomis temomis.

Stažuotės kredito unijų valdymo organų nariams, darbuotojams. Kredito unijų valdymo organų atstovai ir darbuotojai reguliariai vyksta stažuotis į užsienio kredito unijas, kooperatinius bankus ar mikrofinansines paslaugas teikiančias įstaigas. Sukaupta patirtis praverčia tobulinant ir plėtojant kredito unijų judėjimą Lietuvoje. Apžvelgti Lietuvos kredito unijų judėjimo į mūsų šalį atvyksta ir užsienio partneriai.

Sveikos gyvensenos ugdymas

Kredito unijų sąskrydžiai. Kiekvienais metais LCKU ir ALKU komandos, kredito unijų darbuotojai ir nariai susiburia gamtoje, kur aktyviai žaidžia komandinius žaidimus, neformaliai dalijasi metų įspūdžiais, uždega sąskrydžio laužą ir užsiima kita veikla. Šios šventės metu kartu su kredito unijomis kasmet inicijuojami aktyvaus laisvalaikio pobūdžio renginiai, dviračių žygiai, aktyvios estafetės.

Darbo sauga ir sveikatos apsauga. Taikomos papildomos saugą darbe užtikrinančios priemonės. Dėl darbuotojų patogumo į bendrovę kviečiami gydytojai: profilaktiškai skiepijama ir atliekamas privalomas sveikatos patikrinimas.

Aktyvus gyvenimo būdas. Periodiškai, remiantis darbuotojų iniciatyva, rengiami kėglių, tinklinio ar krepšinio turnyrai, išvykos į muziejus, parodas, šiaurietiško ėjimo pamokos, išvykos dviračiais, baidarėmis.

Tradicijų puoselėjimas. Tarptautinė kredito unijų diena. Tarptautinę kredito unijų dieną, kasmet minimą trečią spalio ketvirtadienį, kredito unijos rengia atvirų durų dienas. Ši diena kiekvienoje unijoje švenčiama drauge su nariais: per susibūrimus aptariami pasiekimai, bendraujama prie arbatos puodelio. Be to, dalis kredito unijų tą dieną skiria jaunimui mokyti: vyksta į vidurines mokyklas, gimnazijas ar aukštąsias mokyklas. Per unijų dieną kredito unijų atstovai susiburia į bendrus šventinius renginius.

Poreikių tyrimai. Kredito unijų darbuotojų poreikių tyrimas. Mums svarbu, kaip jaučiasi bendrovėje dirbantys asmenys, kokių lūkesčių ir idėjų veiklai tobulinti turi LCKU narės – 63 kredito unijos. Įvairūs tyrimai rodo, kad darbuotojų pasitenkinimo rodiklis tiesiogiai susijęs su klientų pasitenkinimo rodikliu. Nuo 2012 m. periodiškai vykdomi kredito unijų poreikių ir rekomendacijų tyrimai.

Metiniai vertinimo pokalbiai su darbuotojais. Mums svarbūs ne tik bendrieji komandos poreikiai – būtina žinoti ir individualius komandos narių interesus, todėl kasmet LCKU vadovai vykdo metinius pokalbius su savo komandos nariais, diskutuoja apie kolegų poreikius, svarsto idėjas ir rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą.

Atsakomybė rinkoje

Esame patikimi partneriai, kuriuos rinktųsi esamos ir potencialios kredito unijos bei jų klientai. Teikiame finansines paslaugas už patrauklią kainą ir prisidedame prie savo narių bei klientų sėkmės. Saugome savo narių duomenis ir užtikriname privatumą. Siekiame tapti patrauklia finansų kooperatine bendrove – mums rūpi ilgalaikis, tvarus augimas. Apie svarbiausius projektus, kurie daro įtaką bendrovės vertinimui, savo narius ir rinkos subjektus informuojame sutartinai, skubiai ir skaidriai.

Verslumo skatinimas. LCKU drauge su 57 kredito unijomis skatina pradedančiuosius verslininkus drąsiau įgyvendinti naujas idėjas. Verslumo skatinimo fondas (VSF) teikia iki 86 tūkst. litų paskolas. Vienas iš pagrindinių paskolos išdavimo pranašumų – kompensuojama 95 proc. faktiškai sumokėtų paskolos palūkanų. Stabili šalies ekonominė situacija ir gerėjantys ateities lūkesčiai skatina gyventojus drąsiau steigti įmones ir skolintis lėšų verslo pradžiai. Per 2014 metus verslo naujokams suteikta 5,8 mln. eurų (19,9 mln. litų) paskolų iš Verslumo skatinimo fondo – 9 proc. daugiau nei 2013 metais (5,3 mln. eurų arba 18,3 mln. litų). Šio fondo finansavimu pernai pasinaudojo 463 pradedantys verslininkai – 55 proc. daugiau nei užpernai, o aktyviausiai naują verslą kūrė jaunimas iki 29 metų.

Išliekant sparčiam ūkio augimo tempui, verslo naujokų lūkesčiai dėl ekonomikos perspektyvos gerėja, todėl jie dar aktyviau domisi išorinio finansavimo galimybėmis. 2014 metais verslo naujokai, naudodamiesi VSF lėšomis, dažniausiai steigė bei plėtė elektroninės prekybos, greito maisto restoranų, kirpyklų, grožio salonų, automobilių techninių aptarnavimo, buhalterinės apskaitos ir konsultavimo verslus.

Grįžti atgal