Lietuvos centrinė kredito unija

Etikos kodeksas

Grįžti atgal

Visuomenės pasitikėjimą siekiame pelnyti teikiamų profesionalių paslaugų įvairove, kokybe ir kiekvienam sukuriama ypatinga individualia verte. Todėl veikiame sąžiningai, skaidriai, patikimai, pagarbiai, atsakingai, atsižvelgdami į bendruomenės poreikius. Vadovaudamiesi etikos kodeksu atstovaujame kredito unijas, save, kolegas ir narius.

1. Bendrosios nuostatos

Visose situacijose priimdami geriausius sprendimus laikomės šio etikos kodekso nuostatų, o kuriamos finansinės priemonės leidžia kredito unijų nariams siekti individualių ir ambicingų tikslų finansų rinkoje. Šiuo dokumentu patvirtiname elgesio taisykles, kuriomis puoselėjame bei skleidžiame svarbiausias kredito unijų vertybes.

1. Lietuvos kredito unijų Etikos kodeksas (toliau – etikos kodeksas) siekia skatinti Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) ir jos narių – kredito unijų – darbuotojų ir vadovų profesionalumą atsakingai vykdant pareigas.
2. Etikos kodeksas remiasi kredito unijų misija, vizija ir pagrindinėmis vertybėmis, padeda jas puoselėti bei atspindi, kaip kredito unijų vadovai ir darbuotojai elgiasi dirbdami kartu, bendraudami su nariais ir klientais (toliau – klientai), partneriais, viešosiomis, privačiomis įstaigomis bei kitais visuomenės nariais.
3. Jei šiame etikos kodekse nėra apibrėžta tam tikrų elgesio normų, kredito unijų vadovai ir darbuotojai elgiasi taip, kad jų elgesys atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausio lygio patikimumo, sąžiningumo bei skaidrumo standartus.

2. Teisingumo ir sąžiningumo principas

Atlikdami savo pareigas, bendraudami tarpusavyje ar su klientais, kredito unijos darbuotojai ir vadovai elgiasi objektyviai, sąžiningai, vengia situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Įgyvendindami šiuos principus, kredito unijos darbuotojai ir vadovai taip pat:

1. Vienodai traktuoja kitus asmenis. Lytis, rasė, tautybė, kalbos, kilmės, socialinės padėties tikėjimas ir įsitikinimai – negali būti priežastis teikti išskirtines teises ar privilegijas;
2. Išklauso besikreipiančius asmenis ir pateikia jiems tokią informaciją, kuri padėtų priimti tinkamiausią sprendimą esamoje situacijoje;
3. Pavestas pareigas vykdo atidžiai ir operatyviai, laikosi kredito unijų veiklą reglamentuojančių bei kitų reikiamų teisės aktų nuostatų;
4. Priimdami sprendimus vadovaujasi patikimais duomenimis, paaiškinimais, rekomendacijomis;
5. Laikosi Kredito unijų įstatymo, kitų teisės aktų, kredito unijos įstatų ir kitų vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų.

3. Konfidencialumo ir klientų paslapčių išsaugojimo principas

Kredito unijos darbuotojai bei vadovai klientų patikėtą informaciją ar su kredito unijos veikla susijusią neviešą informaciją laiko paslaptyje, kuria ir puoselėja saugią bei atsakingai valdomą finansų įstaigą. Konfidencialia informacija vadinama:

1. Kredito unijos kliento finansinė būklė, unijoje turimos sąskaitos ir lėšų likučiai, vykdomos piniginės operacijos, su kredito unija sudarytų sutarčių sąlygos, kliento komercinės ar profesinės paslaptys;
2. Žinios apie planuojamą kredito unijos veiklą, jos kryptis ir kitas susisijusias aplinkybes;
3. Kredito unijos vidinę veiklą reglamentuojančios tvarkos, reglamentai ar kiti nevieši dokumentai;
4. Informacija apie kredito unijos materialiosios ir intelektinės nuosavybės apsaugą, kitus susijusius duomenis, kompiuterinę sistemą (pavyzdžiui, el.pašto, tinklalapių, naudojamų sistemų, darbo
vietos apsaugos sistemos prisijungimo duomenys, slaptažodžiai, žinios, kaip jomis naudotis);
5. Bet kokia kita informacija, kuriai toks statusas priskirtas, ir susitarimai pasirašyti su trečiaisiais asmenimis.

4. Atsakomybės ir atskaitomybės principas

Kredito unijos vadovai ir darbuotojai prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Atsakomybė ir atskaitomybė taip pat reiškia, kad:

1. Darbuotojai ir vadovai vykdo veiklą tik įsitikinę, jog jų elgesys kiek įmanoma atitinka besikreipusio asmens teises ar teisėtus interesus;
2. Sudaromos sąlygos klientui susipažinti su jo teisėmis, pareigomis, vieša kredito unijos veiklos informacija;
3. Kilus klausimams kredito unijos darbuotojai operatyviai ir lanksčiai išsprendžia iškilusius klausimus. Prireikus kredito unijos atstovai pagrindžia savo elgesio motyvus;
4. Sprendžiant kliento klausimus pasiūloma alternatyvios galimybės norimam rezultatui pasiekti.

5. Kooperacijos principas

Kooperacija kredito unijos veikloje atspindi narių, darbuotojų ir vadovų tarpusavio pagalbą, pagarbą kito asmens poreikiams bei interesams, iniciatyvumą bei aktyvų dalyvavimą siūlant naujas idėjas ar tobulinant jau esamą kredito unijų sistemą. Kooperacija yra grindžiama:

1. Savanoriška ir atvira naryste;
2. Demokratiniu narių valdymu ir autonomija;
3. Aktyviu kredito unijos narių dalyvavimu kredito unijos ir šalies ekonominėje veikloje;
4. Švietimu, kvalifikacijos kėlimu ir informacijos sklaida;
5. Partneryste ir bendravimu tarp kredito unijų, kooperatyvų, bendruomenių ir kitų organizacijų bei viešųjų, privačiųjų institucijų;
6. finansiniais bei žmogiškaisiais ištekliais padedame plėtoti bendruomeniškas iniciatyvas, padedančias gerinti gyvenimo kokybę įvairiuose Lietuvos regionuose.

6. Kredito unijos nariai ir klientai

Veiklos sėkmės pamatas susideda iš klientų aptarnavimo kokybės ir veiklos efektyvumo. Bendraudami su klientais darbuotojai:

1. Teikia kokybiškas paslaugas kredito unijos klientams vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo bei konfidencialumo principais (žr., 2 ir 3 punktus);
2. Objektyviai ir vienodai vertina visus klientus neteikiant jiems išskirtinių išimčių. Asmeniniai ryšiai – nėra pagrindas gauti/suteikti papildomą naudą ar išskirtinumą (pavyzdžiui, priimant asmenį į darbo vietą, suteikiant finansines paslaugas);
3. Išsamiai informuoja narius ir klientus apie produktus, paslaugas, kainą, perspėja apie įmanomas galimas pasekmes ir vengia klaidinančių teiginių;
4. Yra tolerantiški ir atsimena, kad klientą galima įžeisti net to nenorint;
5. Suteikia informaciją visiems kredito unijos nariams ir klientams pasiekiamoje vietoje apie veiklos rezultatus, valdybos, visuotinių narių susirinkimų protokolus bei ataskaitas;
6. Užtikrina indėlių ir kitų priimtų ar pasiskolintų lėšų saugumą;
7. Neprašo ir neima kyšių, pareigomis kredito unijoje ar unijos operacijoms atlikti;
8. Informuoja klientus apie jų teises ir pareigas dalyvaujant kredito unijos veikloje.

7. Kredito unijos vadovai

Valdymo organų nariai valdydami kredito unija, atsakingai vykdo savo pareigas bei vykdo visas susijusias atsakomybes:

1. Maloniai bendrauja su komanda, klientais ir kitais visuomenės nariais;
2. Visas kredito unijos turtas, lėšos, ištekliai darbuotojų ir vadovų naudojami sąžiningai, saugiai, ekonomiškai. Kredito unijos turtu ir nuosavybe vadovai ir darbuotojai naudojasi tik tiesioginiai veiklai, pareigoms vykdyti. Jeigu pastebima, kad turtas naudojamas kitoms reikmėms tenkinti, bandoma tai sustabdyti;
3. Užtikrina vienodas darbo sąlygas savo darbuotojams remiantis teisingumo ir sąžiningumo bei konfidencialumo principais (žr. 2 ir 3 punktus);
4. Stengiasi išvengti bet kokiais valdymo klausimais kredito unijos ir asmeninių interesų konflikto;
5. Užtikrina ir įvertina, kad asmeniniai vieši pasisakymai ir vertinimai būtų suprasti kaip jų asmeninė, o ne kaip kredito unijos ar viso kredito unijų judėjimo, pozicija;
6. Kredito unijos veiklą vykdo pelningai, atsakingai investuoja į naujus produktus ir paslaugas, siekia suteikti naudą nariams maksimizuojant kredito unijos pajamas;
7. Balsuoja sprendžiant visus kredito unijos klausimus, išskyrus tai, kas nėra susiję su asmenine veikla;
8. Naudojantis kredito unijos finansinėmis paslaugomis nesinaudoja tarnybine padėtimi. Prieš renkant naujus kredito unijos organų narius patikrinama, ar šie asmenys sąžiningai vykdo veiklą (tiek kredito unijoje, tiek nesusijusiose veiklose);
9. Kredito unijai vadovauti negali asmuo susijęs su nusikalstamomis veikomis;
10. Stiprina savo gebėjimus, įgūdžius ir žinias, semdamiesi iš geriausių kredito unijų veiklos pavyzdžių ir patirčių tarptautinėje erdvėje.

1 2
Grįžti atgal