Informacija

Paslaugų teikimo sąlygos

Grįžti atgal

Kredito nijos "Žemdirbio gerovė“ mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Sąlygos nustato Mokėjimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų teikimo Kredito unijoje sąlygas ir tvarką. Šios Sąlygos parengtos atsižvelgiant į Mokėjimų įstatymo nustatytus Mokėjimo paslaugų teikimo reikalavimus.
1.2. Sąlygos yra taikomos visiems su Mokėjimų įstatyme numatytu Mokėjimo paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų teikimu susijusiems Kliento ir Kredito unijos santykiams, atsiradusiems iki ir tebesitęsiantiems po šių sąlygų įsigaliojimo, bei atsiradusiems po šių sąlygų įsigaliojimo.
1.3. Be šių Sąlygų, su Mokėjimo paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Kredito unijos ir Kliento taip pat reguliuoja įstatymai ir kiti teisės aktai ir kitos patvirtintos taisyklės (tvarkos), Įkainiai, Sutartys ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.
1.4. Klientui žinoma, kad vykdant Kliento (Mokėtojo) Kredito unijai pateiktą Mokėjimo nurodymą, Užsienio šalyse veikiančios kredito įstaigos ir mokėjimo sistemos gali būti įpareigotos tos valstybės, kurioje veikia, vietos įstatymais atskleisti informaciją apie Klientą (Mokėtoją) kompetentingoms valstybės institucijoms.

2.  Mokėjimo paslaugų teikėjos duomenys

2.1. Mokėjimo paslaugų teikėja – Kredito unija, kurios duomenys nurodyti šių Sąlygų 3.1.12 punkte.
2.2.  Kredito unijos priežiūros institucija – Lietuvos bankas, Kredito unijai suteiktos licencijos Nr. 13.
2.3. Kredito unijos interneto tinklalapis http://www.kuzg.lt. Kredito unijos elektroninio pašto adresas: kuzg@lku.lt, elektroninės bankininkystės sistema i-Unija.
2.4. Jeigu šios Sąlygos yra pateikiamos Kredito unijos internetiniame tinklalapyje, Kredito unijos duomenys nurodomi interneto tinklalapio skiltyje arba Sutartyse ir šiose Sąlygose gali būti nenurodomi.

3. Sąvokos

3.1. Sąlygose didžiosiomis raidėmis vartojamų sąvokų reikšmė yra tokia, kaip toliau nurodyta, išskyrus atvejus, kai kitokia prasmė atsiranda dėl Sąlygų konteksto:
3.1.1. Atvirojo ryšio sąsaja – viešai prieinama techninė sąsaja ryšiams tarp sąskaitas tvarkančių mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjų, sąskaitos informacijos paslaugos teikėjų, kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėtojų ir gavėjų palaikyti, parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos priimtame deleguotajame teisės akte, kaip nurodyta Direktyvos (ES) Nr. 2015/2366 98 straipsnio 1 dalies d punkte, nustatytus reikalavimus.
3.12. Autentiškumo patvirtinimas – procedūra, kuria mokėjimo paslaugų teikėjas tikrina mokėjimo paslaugų vartotojo tapatybę arba mokėjimo priemonės, įskaitant jos personalizuotus saugumo duomenis, naudojimo teisėtumą.
3.13. Bendroji sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurioje gali būti nustatyta Kredito unijos pareiga atidaryti Mokėjimo sąskaitą, jos atidarymo sąlygos ir kuri reglamentuoja atskirų ir paskesnių Mokėjimo operacijų vykdymą.
3.1.4. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie Mokėjimo nurodyme yra numatyti kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjai.
3.1.5. Gaunamų mokėjimų apdorojimas ‒ mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas pagal susitarimą su gavėju sudaro sąlygas šiam gavėjui priimti mokėjimo operacijas, jas apdoroja ir užtikrina, kad lėšos būtų pervedamos gavėjui.
3.1.6. Internetinė bankininkystė – priemonė, kurios pagalba Mokėjimo paslaugos teikiamos naudojantis Kredito unijos naudojama Kredito unijos paslaugų teikimo internetu sistema „i-Unija“, pagal Kliento ir Kredito unijos sudarytą Sutartį.
3.1.7. Išrašas – Kredito unijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas per tam tikrą laikotarpį.
3.1.8. Įkainiai – Kredito unijoje nustatyta tvarka patvirtinti Kredito unijos Mokėjimo paslaugų ir Mokėjimo operacijų įkainiai.
3.1.9. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Kredito unijos Mokėjimo paslaugomis kaip Mokėtojas ir (ar) Gavėjas
3.1.10. Komisinis atlyginimas – atlyginimas, kurį Mokėtojas ir (arba) Klientas turi mokėti Kredito unijai už Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias , su mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas arba kuris yra susijęs su šiomis paslaugomis.
3.1.11. Kredito pervedimas – Mokėjimo paslauga, kai vadovaudamasi Mokėtojo pateiktu Mokėjimo nurodymu Kredito unija, kurioje Mokėtojas turi Mokėjimo sąskaitą, perveda Mokėjimo operacijos arba kelių Mokėjimo operacijų lėšas iš Mokėtojo Mokėjimo sąskaitos į Gavėjo Mokėjimo sąskaitą.
3.1.12. Kredito unija –„Žemdirbio gerovė“, identifikacinis kodas 112043462, buveinės adresas Tilžės g. 128, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre.

3.1.13. Kredito unijos darbo diena – žemiau nurodytos dienos, kuriomis Kredito unija dirba vykdydama Mokėjimo operacijoms atlikti būtiną veiklą:
3.1.13.1. Kai Mokėjimo nurodymas yra pervesti lėšas iš vienos Mokėjimo sąskaitos Kredito unijoje į kitą Mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje, tai Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena, kai Mokėjimo nurodymas pateikimas per Internetine bankininkystę. Kitais atvejais – Kredito unijos darbo laikas, kuriuo ji priima Klientus fiziškai;
3.1.13.2.  Kai Mokėjimo nurodymas yra pervesti lėšas iš Mokėjimo sąskaitos Kredito unijoje į Mokėjimo sąskaitas kitose kredito įstaigose ir (arba) mokėjimo įstaigose, tai Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena darbo diena, kai dirba ir vykdo veiklą, būtiną atliekant Mokėjimo operaciją, finansų (atsiskaitymo) centras, tarpininkaujantis Kredito unijai teikiant Mokėjimo paslaugas ir apdorojantis Mokėjimo nurodymo atitinkama valiuta duomenis;
3.1.13.3.  Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Internetinės bankininkystės pagalba, Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena visą parą, tačiau Mokėjimo operacijos įvykdymui kartu taikomi 3.1.13.1-3.1.13.2 punktuose nurodyti terminai;
3.1.13.4. Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Mokėjimo kortele, operacijos įvykdymui taikomas 3.1.13.3 punkte nurodyti terminai.

3.1.14. Lėšų likučio viršijimas – sąskaitos lėšų pereikvojimas, dėl kurio numanomai sutikta bendrojoje sutartyje, kai mokėjimo paslaugų teikėjas leidžia mokėjimo paslaugų vartotojui disponuoti lėšomis viršijant esamą mokėjimo paslaugų vartotojo sąskaitos likutį arba kredito limitą sąskaitoje.
3.1.15. Mokėjimo kortelė – tai Kredito unijos ir Lietuvos centrinės kredito unijos Mokėtojui suteikta elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Mokėtojui elektroniniu būdu suformuoti Mokėjimo nurodymus Kredito unijai dėl disponavimo su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje esančiomis Mokėtojo lėšomis, t.y. atsiskaityti už prekes ir paslaugas negrynaisiais pinigais prekybos ir paslaugų įmonėse jų darbo metu, išsiimti bei įnešti grynuosius pinigus jų išdavimo ir (ar) priėmimo vietose bei bankomatuose jų darbo metu.
3.1.16. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) Kredito unijai įvykdyti Mokėjimo operaciją.
3.1.17. Mokėjimo operacija – Mokėtojo, Mokėtojo vardu arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija.
3.1.18. Mokėjimo operacijos autorizavimas (autorizavimas) – Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją.
3.1.19. Mokėjimo paslaugos – Kredito unijos teikiamos mokėjimo paslaugos, apibrėžtos  Mokėjimų įstatyme.
3.1.20. Mokėjimo paslaugų teikėjas – bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas.
3.1.21. Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokėjimo nurodymui inicijuoti.
3.1.22. Mokėjimo priemonių išleidimas – mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas pagal susitarimą su mokėtoju suteikia jam mokėjimo priemonę mokėjimo operacijoms inicijuoti ir vykdyti.
3.1.23. Mokėjimo sąskaita –Kliento vardu atidaryta sąskaita Kredito unijoje, naudojama Mokėjimo operacijoms vykdyti.
3.1.24. Mokėjimo schema – vienas Mokėjimo operacijoms Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse atlikti naudojamų taisyklių, procedūrų, standartų ir (arba) įgyvendinimo gairių rinkinys, dėl kurio susitarė Kredito unija, atskirtas nuo bet kokios infrastruktūros ar mokėjimo sistemos, kuria užtikrinamas jos veikimas.
3.1.25. Mokėjimų įstatymas – Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.
3.1.26. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Mokėjimo sąskaitas ir leidžia atlikti Mokėjimo nurodymus iš tų Mokėjimo sąskaitų arba, kurie pateikia Mokėjimo nurodymus, kai nėra Mokėjimo sąskaitos.
3.1.27. Neskelbtini mokėjimo duomenys – duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu būtų atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu.
3.1.28. Nuotolinė mokėjimo operacija – mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.
3.1.29. Nuotolinio ryšio priemonė – priemonė, kurią galima naudoti mokėjimo paslaugų sutarčiai per atstumą sudaryti arba Mokėjimo operacijai vykdyti, kai mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas sudarydami sutartį kartu fiziškai nedalyvauja.
3.1.30. Pagrindinė mokėjimo sąskaita – Kredito unijoje Vartotojų vardu atidaryta Mokėjimo sąskaita, kurią atidarius vykdomos Mokėjimo operacijos ir teikiamos paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, ir kuriai taikomas Mokėjimų įstatymo 73 straipsnyje nurodytas Komisinis atlyginimas.
3.1.31. Pagrindinis valiutos keitimo kursas – valiutos keitimo kursas, kurį nustato Kredito unija ar Kredito unijos nurodytas viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta. Pagrindinis valiutos kursas yra skelbiamas Kredito unijos interneto tinklalapyje.
3.1.32. Paslaugų teikimo sąlygos – Sutartyje ir (ar) Kredito unijos vidaus teisės aktais nustatytos konkrečios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.
3.1.33. Patvarioji laikmena – laikmena, kurioje asmeniškai Mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.
3.1.34. Personalizuoti saugumo duomenys – autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas (pvz. PIN kodas arba slaptažodžiai, kodai, raktai, deriniai, kurie naudojami vartotojo atpažinimui.
3.1.35. Sąlygos – šios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, reglamentuojančios Kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimą, su visais jų pakeitimais ir papildymais.
3.1.36. Sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris atidarė ir tvarko mokėtojo mokėjimo sąskaitą.
3.1.37. Sąskaitos kreditavimo sutartis – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme.
3.1.38. Sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta Bendroji sutartis, sutartis ir (ar) kita sutartis dėl Mokėjimo paslaugų teikimo.
3.1.39. Šalys – Bendrąją sutartį sudarę Kredito unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.
3.1.40. Unikalus identifikatorius – Kredito unijos suteiktas Klientui Mokėjimo sąskaitos numeris, pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstama Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis Klientas ir (arba) mokėjimo operacijoje naudojama jo Mokėjimo sąskaita.
3.1.41. Užsienio valstybė – valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
3.1.42. Valstybė narė –Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
3.1.43. Vartotojas – siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.
3.1.44. Vienkartinio mokėjimo sutartis – Kredito unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinių Mokėjimo operacijų vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos. Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.

4. Sutarčių sudarymas

4.1. Bendroji sutartis:
4.1.1.  Bendroji sutartis sudaroma, jei Klientas pageidauja:
4.1.1.1. atidaryti Kredito unijoje Mokėjimo sąskaitą; ir (ar)
4.1.1.2. atlikti atskiras (pavienes) ar pasikartojančias Mokėjimo operacijas, kurių atlikimui Kredito unija reikalauja atidaryti Kredito unijoje Mokėjimo sąskaitą.

4.1.2.  Bendroji sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria dėl Mokėjimo sąskaitos atidarymo sąlygų.

4.2. Vienkartinio mokėjimo sutartis:
4.2.1. Vienkartinio mokėjimo sutartis sudaroma, jei Mokėjimo paslaugų Vartotojas pageidauja vienkartinės Mokėjimo operacijos, kuriai atlikti Kredito unija nereikalauja atidaryti Mokėjimo sąskaitos.
4.2.2. Vienkartinio mokėjimo sutartis laikoma sudaryta, kai Kredito unija ir Klientas susitaria dėl Vienkartinio mokėjimo paslaugos teikimo sąlygų.

4.3. Kitos Sutartys dėl Mokėjimo paslaugų teikimo:
4.3.1. Jei pagal Bendrąją sutartį teikti tam tikras Mokėjimo paslaugas nenustatyta, Kredito unija ir Klientas turi teisę sudaryti atskiras Sutartis dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo.
4.3.2. Jei dėl tam tikrų Mokėjimo paslaugų sudarytos atskiros Sutartys ir Klientui būtina atidaryti Mokėjimo sąskaitą, tai Šalių santykiams dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo papildomai taikomos Bendrosios sutarties nuostatos.

5. Naudojimasis Mokėjimo paslaugomis

5.1. Pagrindinės Mokėjimo paslaugų savybės yra apibrėžtos šiose Sąlygose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose ir Sutartyse.
5.2. Kredito unija nediskriminuoja teisėtai gyvenančių Vartotojų dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos arba kokiu nors kitu pagrindu, kaip nurodyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje, ir kitų Klientų, kai Klientai kreipiasi į Kredito uniją dėl Mokėjimo sąskaitos atidarymo arba ja naudojasi. Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka Kredito unija privalo nediskriminacinėmis sąlygomis atidaryti Vartotojui ir pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Šiame punkte išdėstytoms nuostatoms išimtis gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (pvz., jeigu kai kurias Mokėjimo paslaugas Kredito unija galėtų teikti tik savo nariams, o dėl tokių Mokėjimo paslaugų teikimo kreiptųsi Kredito unijos narystės reikalavimų neatitinkantys ir nariais nesantys Klientai).
5.3.  Kredito unija, teikianti Kredito pervedimo paslaugą veikdama kaip Mokėtojo ir Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėja, užtikrina lėšų įskaitymą į Gavėjo Mokėjimo sąskaitą pagal Kredito pervedimų nurodymus, inicijuotus pagal Europos Sąjungoje veikiančios Mokėjimo schemos taisykles iš bet kurioje valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo.

5.4. Mokėjimo nurodymas
5.4.1. Informacija, kuri turi būti pateikta Mokėjimo nurodyme:
5.4.1.1. Kredito unija įskaito lėšas į Mokėjimo sąskaitą ar nurašo iš jos pagal Kredito unijos gautame Mokėjimo nurodyme nurodytą Unikalų identifikatorių.

Jeigu lėšų įskaitymui į Mokėjimo sąskaitą ar nurašymui iš Mokėjimo sąskaitos Kredito unijai pateikiamas minėtas Unikalus identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Unikalų identifikatorių.

Jei be Unikalaus identifikatoriaus Mokėjimo nurodyme yra pateikta ir papildoma informacija, Kredito unija atsako tik už Mokėjimo operacijos vykdymą pagal Mokėjimo nurodyme pateiktą Unikalų identifikatorių.

5.4.1.2. Kredito unija, vykdydama Kliento inicijuotus Mokėjimo nurodymus, perduoda Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui Mokėjimo nurodyme pateiktą informaciją (įskaitant ir Mokėjimo nurodyme pateiktus Kliento asmens duomenis).

Kredito unija turi teisę nustatyti privalomą informaciją, kuri turi būti pateikta Kredito unijai, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas.

5.5. Sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ir jos atšaukimas
5.5.1. Klientas sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją gali pateikti Kredito unijos nustatyta arba Kredito unijos ir Kliento sutarta forma ir būdu. Raštu pateikiamas sutikimas turi būti pasirašytas Kliento ar jo atstovo. Sutikimas dėl Mokėjimo operacijų taip pat gali būti tvirtinamas mobiliuoju elektroniniu parašu, Klientui suteiktu slaptažodžiu, kodais ir (ar) kitomis Sutartyje nurodytomis Kliento autentiškumą patvirtinančiomis priemonėmis.

Atsiskaitant Mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, Mokėtojas privalo naudotis saugaus pirkimo internetu programa. Mokėtojas Mokėjimo kortelę šiai paslaugai gali užregistruoti naudodamasis internetine bankininkyste, nurodydamas slaptažodį, kurį naudos operacijų patvirtinimui bei mobilaus telefono numerį, kuriuo bus siunčiamas vienkartinis saugos kodas.

Mokėtojas ar jo atstovas atsiskaitydamas Mokėjimo kortele už prekes ar paslaugas internete, sutikimą turi  patvirtinti pateikdamas Mokėjimo kortelės duomenis (pvz.: vardas ir pavardė, kortelės numeris, galiojimo terminas, CVC2 kodas). Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas internetinėse parduotuvėse, pažymėtose MasterCard SecureCode ženklu, operaciją papildomai turi patvirtinti slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsiųstu SMS žinute.

Jei Mokėtojas nėra užregistravęs savo Mokėjimo kortelės saugaus pirkimo internetu paslaugai ir operacija nėra patvirtinta slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti operaciją.

Visais šiame punkte numatytais būdais patvirtinti sutikimai laikomi tinkamai patvirtintais Kliento (Mokėtojo) ir turinčiais tokią pat teisinę galią, kaip ir Kliento (jo atstovo) pasirašyti popieriniai dokumentai. Klientas neturi teisės ginčyti Kredito unijos įvykdytos Mokėjimo operacijos, jei Mokėjimo nurodymas buvo pateiktas šiame punkte nustatytu būdu.

5.5.2. Mokėtojo sutikimas inicijuoti mokėjimo nurodymą arba įvykdyti Mokėjimo operaciją pateikiamas iki Mokėjimo operacijos atlikimo momento. Mokėtojui ir Kredito unijai susitarus Mokėjimo operacija gali būti autorizuota (t. y. gautas Mokėtojo sutikimas) po Mokėjimo operacijos įvykdymo.
5.5.3. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Mokėtojo Mokėjimo paslaugų teikėjas (Kredito unija), nebent Mokėjimo paslaugų teikėjas (Kredito unija) jo dar nepateikė savo tarpininkui (Lietuvos centrinei kredito unija), išskyrus šiose Sąlygose nustatytus atvejus.
5.5.4. Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Gavėjo ar per Gavėją (pvz., atsiskaitymas Mokėjimo kortele), Mokėtojas negali atšaukti Mokėjimo nurodymo po to, kai Mokėjimo nurodymas išsiųstas arba Mokėtojas Gavėjui davė sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją.
5.5.5. Pasibaigus šių Sąlygų 5.5.3-5.5.4. punktuose nustatytiems terminams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Klientas ir Kredito unija, o Sąlygų 5.5.4 punkte numatytais atvejais taip pat būtinas ir Gavėjo sutikimas.
5.5.6. Kredito unija turi teisę imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą už Mokėjimo nurodymo atšaukimą.
5.5.7. Jeigu Mokėjimo nurodymo suma grąžinama dėl ne nuo Kredito unijos priklausančių priežasčių (netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, uždaryta Gavėjo Mokėjimo sąskaita ir kt.), grąžinama suma įskaitoma į Kliento Mokėjimo sąskaitą, Kliento sumokėtas Komisinis atlyginimas negrąžinamas, sukauptos palūkanos už praleistą Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminą nemokamos, o iš Kliento Mokėjimo sąskaitos nurašomi su lėšų grąžinimu susiję mokesčiai ir išlaidos.
5.5.8. Klientas turi teisę patikslinti Kredito unijai pateikto Mokėjimo nurodymo duomenis, išskyrus Mokėjimo nurodymo sumą, valiutą ir Mokėjimo nurodyme nurodytą Mokėtojo sąskaitą. Mokėjimo nurodymas gali būti tikslinamas iki Kredito unija išsiunčia pranešimą apie Mokėjimo nurodymą. Už Mokėjimo nurodymo tikslinimą, Kredito unija gali imti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

5.6. Mokėjimo nurodymo gavimas Kredito unijoje
5.6.1. Mokėjimo nurodymas laikomas gautu Kredito unijoje jo gavimo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas iki Sąlygose nustatyto laiko momento. Jei Mokėjimo nurodymas Kredito unijoje buvo gautas po sąlygose nurodyto laiko momento ar Kredito unijos ne darbo dieną, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas yra gautas Kredito unijoje pirmą Kredito unijos darbo dieną, einančią po Mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dienos.

Kredito unija turi teisę nurašyti Mokėjimo nurodymo sumą iš Kliento Mokėjimo sąskaitos Mokėjimo nurodymo pateikimo Kredito unijai dieną. Klientas privalo užtikrinti, kad Mokėjimo sąskaitoje būtų pakankamas lėšų likutis Mokėjimo nurodymui įvykdyti ne tik Mokėjimo nurodymo pateikimo momentu, bet ir lėšų nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos momentu.

5.6.2. Klientas gali pateikti Kredito unijai tik tokius Mokėjimo nurodymus ir tik tokiu būdu, dėl kurių Kredito unija ir Klientas yra susitarę. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Kredito unijos nustatytus reikalavimus tokio Mokėjimo nurodymo pateikimui ir (ar) Mokėjimo nurodymo turiniui.

Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Mokėjimo nurodymo pateikėjas yra atsakingas už Kredito unijai pateikto Mokėjimo nurodymo duomenų teisingumą. Kredito unija neatsako už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (ar) prieštaravimus, esančius Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą. Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų ar yra kitokių trūkumų, Kredito unija, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali arba atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis.

5.6.3. Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu jai kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba Kredito unijai pateikti dokumentai yra suklastoti.

Jeigu Kredito unijai kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar jo teisėtas atstovas arba dėl Kredito unijai pateiktų dokumentų tikrumo, arba kyla kitokių abejonių dėl pateikto Mokėjimo nurodymo teisėtumo ar jo turinio, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas savo sąskaita Kredito unijai priimtinu būdu papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo nurodymą ir (ar) pateiktų Kredito unijai dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, arba kitus Kredito unijos nurodytus dokumentus.

Siekdama apsaugoti teisėtus Kliento ir (ar) Kredito unijos interesus, Kredito unija turi teisę laikinai nevykdyti Kliento atstovo Mokėjimo nurodymų, kol yra tikrinami Kliento atstovo įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Šiame punkte paminėtais atvejais Kredito unija veikia siekdama apsaugoti Kliento, Kredito unijos ir (ar) kitų asmenų teisėtus interesus, todėl Kredito unija neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą.

5.6.4. Klientas turi užtikrinti, kad jo Mokėjimo sąskaitoje būtų pakankama lėšų suma atitinkama valiuta, reikalinga Kliento Mokėjimo nurodymo įvykdymui. Jeigu atliekama Mokėjimo operacija naudojantis Mokėjimo kortele, Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų eurais suma turi būti nemažesnė nei Mokėjimo operacijos suma ar jos ekvivalentas eurais. Jeigu Kliento Mokėjimo nurodymo pateikimo momentu Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų reikiama valiuta, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą, nebent Šalys susitaria kitaip.

5.6.5. Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Kredito unija turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Kredito unija turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo nurodymą.

5.6.6. Kredito unija turi teisę iš dalies arba visiškai perduoti Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo vykdymą tretiesiems asmenims, jei to reikalauja Kliento interesai ir (ar) Mokėjimo nurodymo vykdymo esmė.

5.6.7. Kredito unija nepriima ir (ar) nevykdo (sustabdo, nutraukia vykdymą) Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti Mokėjimo operacijas Kliento Mokėjimo sąskaitoje, jei Mokėjimo sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis apribota kitu būdu, taip pat tada, kai Kliento atliekamos Mokėjimo operacijos stabdomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, arba jei tai yra būtina dėl kitų, nuo Kredito unijos nepriklausančių ir Kredito unijos nekontroliuojamų priežasčių.

5.6.8. Kredito unija, nepriėmusi ar atsisakiusi vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, apie tai praneša Klientui, grąžina jam Mokėjimo nurodymą ir nurodo grąžinimo priežastį, ar sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas ar tai draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5.6.9. Kredito unija neatsako už Kliento nurodymų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, nevykdymą.

5.6.10. Kliento Mokėjimo nurodymus Kredito unija vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kredito unija neatsako už Mokėjimo nurodymų neįvykdymą, jei Klientas, pateikdamas Kredito unijai Mokėjimo nurodymus, nesilaikė įstatymų nustatytos Klientui pareikštų reikalavimų patenkinimo eilės.

5.6.11. Jeigu Mokėjimo nurodymus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais yra pateikę tretieji asmenys ar Sutartyje nustatyta Kredito unijos teisė nurašyti Kliento Kredito unijai mokėtinas lėšas iš Mokėjimo sąskaitos arba tvarkyti Kliento Mokėjimo sąskaitą, Kredito unija Kliento Mokėjimo nurodymus vykdo tik po to, kai įvykdo trečiųjų asmenų pateiktus nurodymus ir (ar) iš Mokėjimo sąskaitos nurašo Kliento Kredito unijai pagal Sutartis mokėtinas sumas.

5.6.12. Kredito unija turi teisę įrašyti ir saugoti bet kuriuos Mokėjimo nurodymus, pateikiamus bet kokiu su Kredito unija sutartu būdu, bei įrašyti ir saugoti informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Šiame punkte paminėtus įrašus Kredito unija gali pateikti Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims kaip įrodymus, patvirtinančius pateiktus Mokėjimo nurodymus ir (ar) įvykdytas Mokėjimo operacijas.

5.7.  Mokėjimo paslaugų suteikimo terminai
5.7.1. Jei Kredito pervedimai yra atliekami eurais Lietuvos Respublikoje, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo Mokėjimo sąskaitą tą pačią darbo dieną, jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas Kredito unijoje Kredito unijos darbo dieną iki 12 val.

Jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas yra po 12 val. ar Kredito unijos ne darbo diena, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną.

5.7.2. Jei Klientas yra Mokėtojas Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad po Mokėjimo nurodymo gavimo momento Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip iki kitos Kredito unijos darbo dienos pabaigos nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Jei Mokėjimo operacija atliekama pagal pateiktą popierinį Mokėjimo nurodymą, Kredito unija įsipareigoja užtikrinti, kad, gavus tokį Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 2 (dvi) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Sutartyje Kredito unija gali nustatyti trumpesnius mokėjimo operacijų atlikimo terminus.

5.7.3. Jei Mokėjimo operacijos atliekamos Lietuvos Respublikoje ar lėšos pervedamos į kitas Valstybes nares, ir Klientas yra Mokėtojas, Kredito unija (jeigu teikia tokias Mokėjimo paslaugas) įsipareigoja užtikrinti, kad gavus Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjo Mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 4 (keturias) Kredito unijos darbo dienas nuo Mokėjimo nurodymo gavimo Kredito unijoje momento.

Sutartyje Kredito unija gali nustatyti trumpesnius tokių Mokėjimo operacijų atlikimo terminus.

5.7.4. Jei Klientas yra Gavėjas, Kredito unija Mokėjimo operacijos sumą įskaito į Kliento Mokėjimo sąskaitą ne vėliau, negu Kredito unijos darbo dieną, kurią Mokėjimo operacijos suma įskaitoma į Kredito unijos sąskaitą.

5.7.5. Jei į Kliento Mokėjimo sąskaitą įmokami grynieji pinigai Mokėjimo sąskaitos valiuta, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti ne vėliau kaip kitą Kredito unijos darbo dieną gavus lėšas. Jeigu Klientas yra Vartotojas, Kredito unija užtikrina, kad lėšomis būtų galima disponuoti iš karto gavus lėšas.

5.7.6. Jei Klientas yra Mokėtojas, nurašymo iš Kliento Mokėjimo sąskaitos data yra ne ankstesnė negu momentas, kai Kredito unija Mokėjimo operacijos sumą nurašo iš tos Mokėjimo sąskaitos.

5.7.7. Kitų Mokėjimo paslaugų įvykdymo trukmė nustatoma Sutartyse, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Įkainiuose ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose).

5.8.  Mokėjimo operacijų limitai ir Mokėjimo sąskaitų uždarymas

5.8.1. Sutartyse ar kituose dokumentuose (pvz., prašymuose, paraiškose, anketose), taip pat Kredito unijos vidaus teisės aktais gali būti nustatytas maksimalus Mokėjimo operacijų, atliekamų naudojant Mokėjimo priemonę, išlaidų limitas.

5.8.2. Mokėjimo sąskaita Kliento pareikalavimu negali būti uždaryta, jei ji yra naudojama Kliento inicijuotoms Mokėjimo paslaugoms teikti ir (ar) Mokėjimo operacijoms atlikti.

5.8.3. Kai Mokėjimo sąskaitos negalima uždaryti dėl teisės aktų reikalavimų, Mokėjimo sąskaita gali būti uždaryta, kai pašalinamos nustatytos kliūtys.

6. Komisinis atlyginimas, palūkanų normos ir valiutos keitimas

6.1. Už Kredito unijos atliktas Mokėjimo operacijas ir (ar) su jomis susijusias paslaugas Klientas moka Kredito unijai jos nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

6.2. Komisinio atlyginimo dydis nurodomas Įkainiuose ir (ar) Sutartyse. Jeigu Klientas nustatytais terminais tinkamai neįvyko savo prievolių sumokėti Komisinį atlyginimą Kredito unijai, Klientas privalo mokėti Kredito unijai Įkainiuose, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose, Sutartyse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto dydžio netesybas (baudas ar delspinigius) ir (ar) palūkanas.

6.3. Kredito unija per protingą terminą iki Bendrosios sutarties dėl Mokėjimo sąskaitos su Vartotoju sudarymo dienos privalo Vartotojui raštu popieriuje arba naudodama kitą patvariąją laikmeną pateikti informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentą, kuriame pateikiami paslaugų, nurodytų tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše standartizuotos sąvokos ir atitinkamas Komisinis atlyginimas už kiekvieną Mokėjimo paslaugų teikėjo teikiamą paslaugą. Kredito unija, vykdydama šiame punkte nustatytas pareigas, turi teisę informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentą pateikti kartu su informacija apie Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, jeigu yra įvykdyti visi su informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumento pateikimu susiję reikalavimai, nustatyti šiame punkte. Kai Kredito unija teikia vieną arba daugiau paslaugų kaip su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketo dalį, informacijos apie komisinį atlyginimą dokumente turi būti nurodyta:
6.3.1. Komisinis atlyginimas už visą su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą;
6.3.2. su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančios paslaugos ir jų kiekis;
6.3.3. papildomas Komisinis atlyginimas už kiekvieną paslaugą, kai viršijamas su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų paketą sudarančių paslaugų kiekis.

Kredito unija pateikia Vartotojui sąvokų žodyną, kuriame nurodytos standartizuotos sąvokos, nustatytos tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše, ir susijusių sąvokų apibrėžtys. Šis sąvokų žodynas, įskaitant kitas sąvokų apibrėžtis, turi būti neklaidinantis, parengtas aiškia, nedviprasmiška ir ne technine kalba.

Kredito unija užtikrina, kad informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas būtų bet kuriuo metu prieinamas Vartotojams. Informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas pateikiami lengvai prieinamu būdu – Kredito unijos turimoje interneto svetainėje (jei Kredito unija tokią turi) ir Vartotojams prieinamose klientų aptarnavimo vietose. Informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumentas ir sąvokų žodynas vartotojo prašymu raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną teikiami nemokamai.

6.4. Kredito unija už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą turi teisę imti Komisinį atlyginimą, kurio maksimalų dydį per mėnesį kiekvienais metais nustato Lietuvos bankas. Vartotojams, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Kredito unijos už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą, taikomas Komisinis atlyginimas, jeigu taikomas, negali viršyti 50 procentų šiame punkte nurodyto maksimalaus Komisinio atlyginimo. Šiame punkte nurodytas Komisinis atlyginimas gali būti taikomas nepriklausomai nuo to, ar naudojamasi visomis pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančiomis paslaugomis ir Mokėjimo operacijomis, jeigu  šalys nesusitarė kitaip. Komisinis atlyginimas už paslaugas ir Mokėjimo operacijas, viršijančias Lietuvos banko nustatytą pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančių paslaugų ir Mokėjimo operacijų skaičių ir Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos Mokėjimo operacijos lėšų sumą, už kuriuos Kredito unija gali taikyti ne didesnį, negu šiame punkte nustatytas, Komisinį atlyginimą, negali būti didesnis negu įprastai Kredito unijos taikomas Komisinis atlyginimas už su Mokėjimo sąskaita susijusias paslaugas. Kredito unija vartotojus, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, nustato pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenis. Duomenys iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos turi būti gaunami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį. Kredito unija Komisinį atlyginimą už pagrindinės Mokėjimo sąskaitos paslaugą vartotojams, kuriems paskirta piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, pradeda taikyti nuo atitinkamų duomenų iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos gavimo dienos.

6.5. Komisinį atlyginimą Kredito unija turi teisę nurašyti iš Kliento Mokėjimo sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija. Kredito unija turi teisę nurašyti Komisinį atlyginimą ir iš kitų Kredito unijoje atidarytų Kliento sąskaitų. Kredito unijos nustatytais atvejais Komisinį atlyginimą Klientas sumoka Kredito unijai grynaisiais pinigais prieš atliekant Mokėjimo operaciją ar ją atlikus.
6.6. Jei Mokėjimo operacija atliekama naudojant Mokėjimo sąskaitą ir Kliento Mokėjimo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų Mokėjimo operacijai atlikti ir Komisiniam atlyginimui sumokėti, Kredito unija turi teisę Mokėjimo operacijos neatlikti.
6.7. Jei Šalys nesusitarė kitaip, Komisinis atlyginimas mokamas Įkainiuose nurodyta valiuta.
6.8.  Jei Mokėjimo sąskaitoje nepakanka lėšų Komisiniam atlyginimui sumokėti Įkainiuose nurodyta valiuta, Kredito unija turi teisę taikyti Pagrindinį valiutos keitimo kursą ir pakeisti (konvertuoti) Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų valiutą į Įkainiuose nurodytą valiutą.
6.9. Kredito unija moka Klientui palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, jeigu taip nustatyta Sutartyje arba Įkainiuose.

Palūkanos apskaičiuojamos už Mokėjimo sąskaitoje esančių lėšų likutį, kuris nustatomas po paskutinės tą dieną atliktos Mokėjimo operacijos Mokėjimo sąskaitoje. Apskaičiuojant šias palūkanas yra laikoma, kad metai turi 365 dienas, mėnuo – kalendorinį dienų skaičių, jeigu Sutartimi Šalys nesusitarė kitaip. Už kalendorinį mėnesį apskaičiuotos palūkanos paskutinę kalendorinio mėnesio dieną pervedamos į Kliento Mokėjimo sąskaitą. Jeigu Kredito unija sumažina palūkanas už Mokėjimo sąskaitoje esančias lėšas, tai Klientas turi teisę nedelsdamas ir nemokėdamas jokio Komisinio atlyginimo nutraukti Bendrąją sutartį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pakeistų palūkanų paskelbimo dienos.

6.10.  Jei vykdant Mokėjimo operacijas Kliento Mokėjimo sąskaitoje atsiranda įsiskolinimas Kredito unijai, Klientas iki įsiskolinimo padengimo moka Kredito unijai Sutartyje ar Įkainiuose nustatytas palūkanas.
6.11. Pakeistą Pagrindinį valiutos keitimo kursą Kredito unija taiko nedelsdama ir be atskiro įspėjimo. Apie Kredito unijos nustatomus Pagrindinio valiutos keitimo kurso pakeitimus Klientas gali sužinoti Kredito unijos padaliniuose, išskyrus atvejus, kai Kredito unija ir Klientas yra susitarę kitaip.
6.12. Atliekant Mokėjimo operacijas Mokėjimo kortele, Mokėjimo operacijos sumos iš Mokėjimo sąskaitos nurašomos eurais. Tuo atveju, jeigu skiriasi valiuta, kuria pateikiamas nurodymas atlikti Mokėjimo nurodymą, ir valiuta, kuria nurašomos lėšos iš Mokėjimo sąskaitos, tokių valiutų konvertavimas atliekamas Kredito unijos nustatyta tvarka.
6.13.  Kredito unija ne rečiau kaip kiekvieno kalendorinio pusmečio pradžioje už praėjusį pusmetį ir kalendorinių metų pradžioje už praėjusius metus nemokamai pateikia Vartotojui viso su Mokėjimo sąskaita susijusio Komisinio atlyginimo ataskaitą. Nutraukus Bendrąją sutartį Kredito unija raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną pateikia Vartotojui informaciją apie mokėjimų operacijas, įvykdytas Vartotojo Mokėjimo sąskaitoje per paskutinius 36  mėnesius, o jeigu nuo Bendrosios sutarties įsigaliojimo dienos praėjo mažiau negu 36 mėnesiai – per visą bendrosios sutarties galiojimo laikotarpį. Vartotojas savanoriškai atsisakius tokią informaciją gauti ir apie tai iki Bendrosios sutarties nutraukimo informavus Kredito uniją raštu popieriuje ar naudojant kitą patvariąją laikmeną, Kredito unijai šiame punkte nurodyta pareiga netaikoma.
6.14. Kredito unija privalo Bendrojoje sutartyje, Mokėjimo paslaugų reklamoje ir viešai prieinamoje informacijoje Vartotojams vartoti standartizuotas sąvokas, nustatytas tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše, kai teikiamos atitinkamos paslaugos. Kredito unija informacijos apie Komisinį atlyginimą dokumente ir Komisinio atlyginimo ataskaitoje turi teisę vartoti prekės ženklo pavadinimus, jeigu šie prekės ženklo pavadinimai vartojami kartu su tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąraše nurodytomis standartizuotomis sąvokomis ir yra antriniai atitinkamų paslaugų pavadinimai. Kredito unija turi teisę Bendrojoje sutartyje, Mokėjimo paslaugų reklamoje ir viešai prieinamoje informacijoje Vartotojams nurodydamas paslaugas vartoti prekės ženklo pavadinimus, jeigu, kai taikoma, aiškiai nurodomos standartizuotos sąvokos, įtrauktos į tipiškiausių su Mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašą.
6.15. Kai Kredito unija siūlo Mokėjimo sąskaita kaip paslaugų rinkinio, apimančio kitą produktą arba paslaugą, kurie nėra susiję su Mokėjimo sąskaita, dalis, Kredito unija informuoja Vartotoją, ar yra galimybė Mokėjimo sąskaitą atidaryti atskirai ir, jeigu tokia galimybė yra, – pateikti atskirą informaciją apie išlaidas ir Komisinį atlyginimą, susijusius su kiekvienu iš kitų į tą paketą įtrauktų siūlomų produktų ir paslaugų, kuriuos galima įsigyti atskirai.

7. Mokėjimo sąskaitos perkėlimas

7.1. Kredito unija įsipareigoja bet kuriam Vartotojui, kuris Kredito unijoje atsidaro arba turi Mokėjimo sąskaitą, suteikti ta pačia valiuta turimos Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą, kaip nustatyta 7.2 punkte.
7.2. Kredito unija, gavusi Vartotojo prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti Vartotojo Mokėjimo sąskaitą į Kredito uniją, privalo pradėti teikti Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą. Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslauga vykdoma laikantis 7.3 punkte nustatytų reikalavimų.

7.3. Vartotojo prašymas teikiamas lietuvių kalba arba kita šalių sutarta kalba. Vartotojo prašymas teikiamas raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną. Vartotojui pateikus prašymą raštu popieriuje, Kredito unija, gavusi Vartotojo prašymą iš kito Mokėjimo paslaugų teikėjo perkelti Vartotojo Mokėjimo sąskaitą į Kredito uniją, pateikia Vartotojui prašymo kopiją. Vartotojas prašyme turi:
7.3.1. pateikti esamam Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjui nurodymą atlikti kiekvieną iš 7.4 punkte nurodytų veiksmų;
7.3.2. pateikti Kredito unijai nurodymą atlikti kiekvieną iš 7.6 punkte nurodytų veiksmų;
7.3.3. teisę nurodyti, kurie gaunami Kredito pervedimai turi būti perkeliami;

7.4.  Kredito unija per 2 darbo dienas nuo 7.3 punkte nurodyto Vartotojo prašymo gavimo dienos nurodo esamam Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjui, jeigu tai numatyta Vartotojo prašyme, atlikti šiuos veiksmus:
7.4.1. Vartotojo prašyme nurodytą dieną pervesti likusį teigiamą lėšų likutį į Kredito unijoje atidarytą arba turimą Mokėjimo sąskaitą;
7.4.2. Vartotojo prašyme nurodytą dieną uždaryti pas esamą Mokėjimo paslaugų teikėją turimą mokėjimo sąskaitą.

7.5. Kredito unijos nurodymu esamas Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjas atlieka Mokėjimų įstatymo 53 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksmus. Šis punktas yra pateikiamas informaciniais sumetimais Vartotojui, bet nėra Kredito unijos pareiga, nes Kredito unija negali būti atsakinga už kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų Mokėjimo įstatymo reikalavimų laikymąsi.

7.6.  Vartotojas turi teisę asmeniškai pateikti Mokėtojams arba Gavėjams Mokėjimų įstatymo 67 straipsnio 6 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytą informaciją, o ne prašyti pagal 7.2 ir 7.3 dalių nuostatas, kad tai atliktų Kredito unija. Tokiu atveju Kredito unija per 5 darbo dienas pateikia Vartotojui tipinę pažymą, kurioje nurodyti Vartotojo Mokėjimo sąskaitos duomenys ir prašyme nurodyta Mokėjimo sąskaitos naudojimo pradžios data.

7.7. Kai Vartotojo Mokėjimo sąskaita, esanti jo esamo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, perkeliama į Kredito uniją, Kredito unija neprivalo pradėti teikti Mokėjimo paslaugų, kurių įprastai neteikia.

7.8. 7.1–7.7 punktuose, taip pat Mokėjimų įstatyme, nurodytų reikalavimų ir tvarkos Kredito unija turi laikytis, kai Kredito unija yra esamas Vartotojo Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Vartotojas pateikia šiame skyriuje nurodytą prašymą kitam Mokėjimo paslaugų teikėjui suteikti Mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą ir Kredito unija apie tai yra informuojama Mokėjimų įstatyme nustatyta tvarka.

7.9. Jeigu Vartotojas pageidauja atidaryti Mokėjimo sąskaitą kitoje valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, Kredito unija, kurioje Vartotojas turi Mokėjimo sąskaitą, gavęs atitinkamą Vartotojo prašymą privalo:

7.9.1. pervesti Vartotojo turimoje Mokėjimo sąskaitoje likusį teigiamą lėšų likutį į naujojo Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Vartotojo atidarytą arba turimą Mokėjimo sąskaitą, jeigu Vartotojo prašyme pateikti išsamūs duomenys, leidžiantys identifikuoti naująjį Mokėjimo paslaugų teikėją ir Vartotojo Mokėjimo sąskaitą;
7.9.2. uždaryti Vartotojo turimą Mokėjimo sąskaitą, kai tai nurodyta Vartotojo prašyme.

7.10.  Nepažeidžiant Mokėjimų įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, jei Vartotojas Mokėjimo sąskaitoje neturi neįvykdytų įsipareigojimų, Kredito unija, kurioje Vartotojas turi Mokėjimo sąskaitą, 7.9.1–7.9.2 punktuose išvardytus veiksmus įvykdo Vartotojo prašyme nurodytą dieną, kuri turi būti ne ankstesnė nei 6 darbo dienos nuo tos dienos, kurią Kredito unija gavo Vartotojo prašymą, nebent šalys būtų susitarusios kitaip. Kredito unija privalo nedelsdama informuoti Vartotoją apie neįvykdytus įsipareigojimus, dėl kurių negali uždaryti Vartotojo turimos Mokėjimo sąskaitos.

7.11. Kai Vartotojas turi Mokėjimo sąskaitą kitoje valstybėje narėje veikiančio Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje ir prašo atidaryti Mokėjimo sąskaitą Lietuvos Respublikoje, kitos valstybės narės Mokėjimo paslaugų teikėjo parengtas mokėjimo operacijų sąrašas, kaip nurodyta 7.9.1 punkte, nelaikomas prievole Kredito unijai pradėti teikti paslaugas, kurių ji neteikia.

7.12. Kai Kredito unija veikia kaip perduodantysis Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Kredito unija Vartotojui už turimos Bendrosios sutarties nutraukimą taiko Komisinį atlyginimą, tai jis turi atitikti 16.4 ir 16.6 punktų reikalavimus.

7.13. Jeigu Kredito unija taiko Vartotojui Komisinį atlyginimą už šiame skyriuje nurodytas paslaugas, išskyrus šio straipsnio 7.12 punktuose nurodytus veiksmus, tai Komisinis atlyginimas, taikomas už visas šias paslaugas, turi atitikti faktines Kredito unijos išlaidas ir neviršyti Mokėjimų įstatymo 73 straipsnio 1 dalyje apibūdinto ir Lietuvos banko nustatomo maksimalaus Komisinio atlyginimo dydžio daugiau kaip 3 kartus.

8. Pagrindinė mokėjimo sąskaita

8.1. Teisėtai gyvenantys Vartotojai turi teisę kreiptis į Kredito uniją dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos atidarymo.

8.2. Kredito unija, gavusi Vartotojo prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir sudariusi su Vartotoju Bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos, atidaro pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Vartotojas, turintis Mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje, turi teisę nurodyti pakeisti šią Mokėjimo sąskaitą į pagrindinę mokėjimo sąskaitą Kredito unijoje neatlygintinai, išsaugant unikalų Mokėjimo sąskaitos numerį, ir turi teisę pagrindinę Mokėjimo sąskaitą neatlygintinai pakeisti į kitą Mokėjimo sąskaitą. Vartotojo turimos Mokėjimo sąskaitos pakeitimo į pagrindinę mokėjimo sąskaitą procedūra vykdoma mutatis mutandis laikantis pagrindinės Mokėjimo sąskaitos atidarymo tvarkos.

8.3. Kredito unija, nepagrįstai neapsunkindama Vartotojo, turi teisę prašyti, kad Vartotojas, pateikęs prašymą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą, pagrįstų savo profesinius, ekonominius, socialinius arba asmeninius ryšius su Lietuvos Respublika. Kredito unija turi teisę prašyti vartotojo pateikti dokumentus, kuriais patvirtinami Vartotojo ryšiai su Lietuvos Respublika. Kredito unijos atveju, Kredito unijos narystės kriterijų atitinkantys Vartotojai laikomi atitinkančiais šį reikalavimą.

8.4. Kredito unija nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Vartotojo prašymo ir visos reikiamos informacijos gavimo dienos priima sprendimą atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir sudaro su Vartotoju Bendrąją sutartį dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos arba priima sprendimą atsisakyti ją atidaryti.

8.5. Kredito unija atsisako atidaryti pagrindinę Mokėjimo sąskaitą, jeigu ją atidarius būtų pažeistos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu. Šiuo atveju Kredito unija imasi atitinkamų priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

8.6. Kredito unija, įtraukta į Lietuvos banko sudaromą pagrindinės sąskaitos paslaugą teikiančių subjektų sąrašą privalo atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą. Kredito unija turi teisę neatidaryti pagrindinės mokėjimo sąskaitos tik Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 7 dalyje nurodytais pagrindais.

8.7. Kredito unija, priėmusi sprendimą atsisakyti atidaryti pagrindinę Mokėjimo sąskaitą, nedelsdama raštu popieriuje arba naudojant kitą patvariąją laikmeną nemokamai informuoja Vartotoją ir nurodo konkrečias atsisakymo priežastis, išskyrus Mokėjimų įstatymo 71 straipsnio 8 dalyje nurodytus atvejus. Kredito unija informuoja Vartotoją apie sprendimo atsisakyti atidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą apskundimo tvarką, Vartotojo teisę kreiptis į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją ir nurodo jos kontaktinius duomenis.

8.8. Kredito unija turi užtikrinti, kad pagrindinės Mokėjimo sąskaitos atidarymas nebūtų siejamas su reikalavimu įsigyti papildomų paslaugų arba Kredito unijos pajų, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas taikomas visiems Kredito unijos Klientams.

9. Klientui teikiama informacija

9.1. Informacija apie pagal Bendrąją sutartį atliekamas atskiras Mokėjimo operacijas:
9.1.1. Informacija teikiama iki Mokėjimo operacijos pradžios
9.1.1.1. Kliento (Mokėtojo) prašymu, Kredito unija iki Kliento (Mokėtojo) pagal Bendrąją sutartį inicijuotos atskiros Mokėjimo operacijos pradžios Klientui (Mokėtojui) privalo suteikti jam informaciją apie ilgiausią tos Mokėjimo operacijos vykdymo laiką (nurodyta šių Sąlygų 5.7 punkte), mokėtiną Komisinį atlyginimą ir nurodoma kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma (nurodoma Įkainiuose).
Su minėta informacija Klientas taip pat gali susipažinti Kredito unijos padalinyje, o su sąlygomis – ir Kredito unijos internetiniame tinklalapyje.

9.1.2. Informacija teikiama po Mokėjimo operacijos įvykdymo
9.1.2.1. Apie toliau nurodytas Mokėjimo operacijas Kredito unija Išraše pateikia šią informaciją:
9.1.2.1.1. apie iš Kliento Mokėjimo sąskaitos nurašytas atskirų Mokėjimo operacijų sumas:
9.1.2.1.1.1. informaciją, pagal kurią Klientas atpažįstą kiekvieną Mokėjimo operaciją, ir su Gavėju susijusią informaciją;
9.1.2.1.1.2.Mokėjimo operacijos sumą valiuta, kuria suma nurašoma iš Mokėjimo sąskaitos arba Mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;
9.1.2.1.1.3.Komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir nurodyti kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Mokėtojo) mokamas palūkanas;
9.1.2.1.1.4.Kredito unijos taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą po valiutos keitimo, jeigu vykdant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;
9.1.2.1.1.5.nurašymo iš Mokėjimo sąskaitos datą;

9.1.2.1.2. apie į Kliento Mokėjimo sąskaitą įskaitytas atskirų Mokėjimo operacijų sumas:
9.1.2.1.2.1. informaciją, pagal kurią Klientas (Gavėjas) atpažįsta Mokėjimo operaciją ir Mokėtoją, taip pat kartu su Mokėjimo operacija persiųstus Mokėjimo nurodymo duomenis;
9.1.2.1.2.2. Mokėjimo operacijos sumą ta valiuta, kuria suma įskaitoma į Kliento Mokėjimo sąskaitą;
9.1.2.1.2.3.Komisinio atlyginimo už Mokėjimo operaciją sumą ir nurodyti  kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma, arba Kliento (Gavėjo) mokamas palūkanas;
9.1.2.1.2.4.Kredito unijos taikytą valiutos keitimo kursą ir Mokėjimo operacijos sumą iki valiutos keitimo, jeigu atliekant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;
9.1.2.1.2.5.įskaitymo datą;

9.1.3. Jei Klientas nėra Vartotojas, Kredito unija Išraše gali pateikti ne visą Sąlygų 9.1.2.1 punkte nurodytą informaciją.

9.1.4. Klientas Išrašą gali gauti tokiais būdais:
9.1.4.1. atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo;
9.1.4.2. jeigu Klientas naudojasi internetinės bankininkystės paslauga, Klientas gali pamatyti ir pats atsispausdinti Išrašą, atitinkamos sutarties pagrindu naudodamasis pagal ją suteiktomis priemonėmis;
9.1.4.3. Kredito unijai pateikiant Klientui Išrašus paštu ar kitu sutartu būdu pagal atitinkamą tarp Kliento ir Kredito unijos sudarytą Sutartį ir (ar) Kliento prašymą (paraišką, anketą ir pan.).

9.1.5. Jeigu Klientas yra Vartotojas, jis turi teisę nemokamai gauti Išrašą, kuriame apie Mokėjimo sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas pateikiama Sąlygų 9.1.2.1 punkte nurodyta informacija, tokiu būdu:
9.1.5.1. jeigu Klientas naudojasi Internetinės bankininkystės paslauga, Klientas gali pamatyti ir pats atsispausdinti Išrašą, atitinkamos Sutarties pagrindu naudodamasis pagal ją suteiktomis priemonėmis. Šiuo būdu Išrašai pateikiami nemokamai nepriklausomai nuo jų pateikimo dažnumo. Kredito unija turi teisę nustatyti laikotarpį, už per kurį atliktas Mokėjimo operacijas informacija Išraše pateikiama šiuo būdu, tačiau bet kokiu atveju Klientas šiuo būdu turi teisę nemokamai gauti Išrašą, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį;
9.1.5.2. jeigu Klientas nesinaudoja Internetinės bankininkystės paslauga, Klientas turi teisę, atvykęs į Kredito unijos padalinį, tiesiogiai iš Kredito unijos darbuotojo vieną kartą per mėnesį nemokamai gauti Išrašą, kuriame Kliento pasirinkimu pateikiama informacija apie Mokėjimo operacijas, atliktas Mokėjimo sąskaitoje per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba per prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį.

9.1.6. Už Išrašų pateikimą Klientui, kuris nėra Vartotojas, taip pat už Vartotojo prašymu teikiamą papildomą informaciją, negu nustatyta šių Sąlygų 9.1.2.1 punkte, už dažnesnį Išrašų pateikimą ar jų pateikimą (perdavimą) kitokiu būdu ar priemonėmis nei nustatyta Sąlygų 9.1.4 punkte, Klientas privalo mokėti Įkainiuose nustatyto dydžio Komisinį atlyginimą.

9.2. Informacija apie vienkartines Mokėjimo operacijas:
9.2.1. Jei Mokėjimo nurodymas įvykdyti vienkartinę Mokėjimo operaciją pateikiamas naudojant Bendrojoje sutartyje nustatytą Mokėjimo priemonę, Kredito unija neprivalo pateikti tos informacijos ar sudaryti sąlygų susipažinti su ta informacija, kuri Klientui jau pateikta remiantis su kitu Mokėjimo paslaugų teikėju sudaryta Bendrąja sutartimi arba kuri jam bus pateikta pagal tą Bendrąją sutartį.
9.2.2. Vienkartinių Mokėjimo operacijų atlikimo sąlygos:
9.2.2.1. norėdamas, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas, Klientas turi nurodyti Kredito unijai Unikalų identifikatorių ir (ar) kitą Kredito unijos reikalaujamą informaciją (nustatytais atvejais);
9.2.2.2. ilgiausia teikiamos Mokėjimo paslaugos įvykdymo trukmė nurodyta šių Sąlygų  5.7 punkte;
9.2.2.3. Kliento mokėtinas Komisinis atlyginimas ir nurodoma kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma nurodoma įkainiuose;
9.2.2.4. jei atliekant Mokėjimo operaciją keičiama valiuta, taikomas Pagrindinis valiutos keitimo kursas;
9.2.2.5. atliekant vienkartines Mokėjimo operacijas, taip pat taikomos šių Sąlygų 5 punkto nuostatos.

9.2.3. Gavusi Mokėjimo nurodymą atlikti vienkartinę Mokėjimo operaciją, Kredito unija Klientui (Mokėtojui) nedelsdama sudaro galimybę lengvai prieinamu būdu susipažinti su:
9.2.3.1. informacija, pagal kurią Klientas atpažįsta Mokėjimo operaciją, ir su Gavėju susijusia informacija;
9.2.3.2. Mokėjimo operacijos suma Mokėjimo nurodyme nurodyta valiuta;
9.2.3.3. už Mokėjimo operaciją Kliento mokamo Komisinio atlyginimo suma ir nurodyta kaip išskaidyta Komisinio atlyginimo suma – ši informacija pateikiama Įkainiuose;
9.2.3.4. Pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir Mokėjimo operacijos suma po valiutos keitimo, jeigu atliekant Mokėjimo operaciją buvo keičiama valiuta;
9.2.3.5. Mokėjimo nurodymo gavimo data.

9.2.4. Už informacijos pateikimą Klientui, kuris nėra Vartotojas, taikomas Kredito unijos Įkainiuose nustatytas Komisinis atlyginimas.
9.2.5. Kliento prašymu 9.2.3 punkte nurodytą informaciją Kredito unija jam pateikia raštu ar naudojant kitą Kredito unijai priimtiną Patvariąją laikmeną.

10. Kliento pareigos, susijusios su Mokėjimo priemonėmis

10.1. Klientas, turintis teisę naudotis Mokėjimo priemone, turi šias pareigas:
10.1.1. naudotis Mokėjimo priemone, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių (Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų);
10.1.2. sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą įgijimą ar neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti Kredito unijai ar jos nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių taisyklių.

10.2. Klientas, gavęs Mokėjimo priemonę, privalo iš karto imtis visų veiksmų (įskaitant nurodytus Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose ir atitinkamoje Sutartyje), kad apsaugotų Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo požymius.

11. Bendravimo (komunikavimo) tarp Kredito unijos ir Kliento taisyklės

11.1. Šalys susitaria, kad šiose Sąlygose nurodytos informacijos pateikimas Kredito unijos internetiniame tinklapyje bei Kredito unijos internetinėje bankininkystės sistemoje „i-Unija“, ( 2.3 punktas), bus laikomas tinkamu informacijos pateikimu.
11.2.  Visi Šalių viena kitai perduodami pranešimai, Išrašai, ataskaitos, pažymos, patvirtinimai ir bet kokia kita informacija, įskaitant Kredito unijos paslaugų teikimo sąlygas (toliau – pranešimai) turi būti paprastos rašytinės formos (t.y. surašomas atitinkamas dokumentas), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir (ar) sutartyse bei kituose Kredito unijai pateikiamuose dokumentuose (paraiškose, anketose ir pan.) nustatytus atvejus, kai pranešimai gali būti perduodami žodžiu arba turi būti notarinės formos. Rašytinės formos dokumentui prilyginami dokumentai, perduoti panaudojant telekomunikacijos ar elektroninio ryšio priemones (faksą, internetą, i-Uniją ir kt.).

11.3. Kredito unija perduoda pranešimus Klientui asmeniškai arba paskelbia juos viešai:
11.3.1. Perduodami asmeniškai Kredito unijos pranešimai įteikiami ar pasakomi Klientui tiesiogiai, o taip pat siunčiami paštu, elektroniniu paštu, telefaksu, telefonu bei kitomis telekomunikacijų priemonėmis, Kredito unijos internetinės bankininkystės sistema i-Unija. Jeigu pranešimas perduodamas žodžiu, Kredito unija turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įrašyti pokalbį bei saugoti pokalbio įrašą;
11.3.2. Vieši Kredito unijos pranešimai patalpinami Kredito unijos klientų aptarnavimo padalinių patalpose bei gali būti patalpinami Kredito unijos internetiniame tinklalapyje. Tokie pranešimai gali būti papildomai patalpinami Kredito unijos įstatuose nurodytame l

Grįžti atgal