Informacija

Kredito unijos narystė

Grįžti atgal

Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansų institucija. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudotis kredito unijos paslaugomis, privalo tapti jos nariu. Centro kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno arba Kaišiadorių rajonų teritorijose.

Centro kredito unijos asocijuotais nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno ar Kaišiadorių rajonų teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys: asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų ir daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės.

Narystė kredito unijoje fiziniams asmenims

Kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ nariu gali tapti kiekvienas veiksnus pilnametis Lietuvos pilietis, arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, kuris gyvena, mokosi, dirba Šiaulių miesto ar rajono savivaldybėje.

Norėdami tapti kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ nariu reikia atvykti į unijos buveinę arba artimiausią kasą. Su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę ir užpildykite prašymą priimti į narius. Jums reikės išsipirkti 30,00 Eur vertės pajų ir sumokėti 10 Eur stojamąjį mokestį.

Narystė kredito unijoje juridiniams asmenims

Juridiniai asmenys, atitinkantys individualios įmonės, mažosios bendrijos, mažos ir labai mažos įmonės statusą, gali būti Kredito unijos „Žemdirbio  gerovė“ asocijuotais nariais, jei vykdo veiklą Šiaulių miesto ar rajono savivaldybėje. Asocijuotasis kredito unijos narys neturi balso teisės visuotinio susirinkimo metu, tačiau gali naudotis visomis kredito unijos paslaugomis. Dokumentai, reikalingi norint tapti asocijuotu kredito unijos nariu:

  1. Valdymo organo sprendimas įstoti į uniją, įsigyti pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą.
  2. Įregistravimo pažymėjimo bei įstatų kopijos (įstatų kopijos individualioms įmonėms nereikia pateikti).
  3. Informacija apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49 (tik ind. įmonės, ūkinės bendrijos, ŽŪK ir UAB). 
  4. Akcininkų sąrašas su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik UAB).

Asmuo ar asmenys valdantys įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą ir atitinka mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą taip pat turi tapti kredito unijos nariais.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1. įmonės metinės pajamos neviršija 8 mln. eurų; 2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 4 mln. eurų.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1. įmonės metinės pajamos neviršija 700 000 eurų; 2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 350 000 eurų.

Kaip išstoti iš kredito unijos narių?

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas nurodo išstojimo iš kredito unijos tvarką: 16 straipsnis. Išstojimas iš kredito unijos. Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba.

Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti. Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turite atvykti į Centro kredito uniją ir užpildyti prašymą išstoti.

Grįžti atgal