Informacija

Klientų informavimo sistema

Grįžti atgal

Kredito unijos "Žemdirbio gerovė“ klientų informavimo forma. Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad Kredito unija "Žemdirbio gerovė“ Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
1. Jūsų mokumo įvertinimas;
2. Paskolos administravimas;
3. Skolos administravimas;
4. Turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);
5. Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;
6. Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pavyzdžiui Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises

1. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
2. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
3. Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
4. Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
5. Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
6. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Patvirtiname, kad Kredito unija "Žemdirbio gerovė“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kredito unija "Žemdirbio gerovė“ teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kredito unija "Žemdirbio gerovė“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami bankams, audito bendrovei UAB "Grant Thornton“.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi unijos darbuotojai.

Aurimas Lankas
Administracijos vadovas
Kredito unija "Žemdirbio gerovė“

Informacijos saugumo valdymas

"Lietuvos centrinės kredito unijos" (toliau - LCKU) informacijos saugumas užtikrinamas ir valdomas vadovaujantis Informacijos Saugumo Valdymo Sistema pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus.

Informacijos Saugumo Valdymo Sistemos tikslas yra apsaugoti visą LCKU gaunamą, siunčiamą, valdomą ir naudojamą informaciją žodinėje, rašytinėje ar elektroninėje formose nuo visų galimų grėsmių, galinčių turėti įtakos vykdomai veiklai ir reputacijai, taip pat patenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus.

Informacijos Saugumo Valdymo Sistema taikoma

- visai LCKU valdomai ir tvarkomai informacijai nepriklausomai nuo jos formos ir saugojimo būdo;
- visiems LCKU darbuotojams;
- veiklai nurodytai LCKU įstatų skiltyje „Centrinės unijos paslaugos“, į kurią įeina finansinių, priežiūros ir rizikos valdymo, informacinių technologijų, teisinių, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugų teikimas, bet neapsiribojant;
- išorinių paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms;
- LCKU administracijos vadovas ir valdyba Informacijos Saugumo Tikslų pasiekimui skiria pakankamą kiekį investicijų ir žmogiškųjų resursų.
- LCKU nuolatos gerina Informacijos Saugumo Valdymo Sistemą pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus. ISVS nuostatos privalomos visiems LCKU darbuotojams.

Veikla vykdoma adresu:
Lietuvos centrinė kredito unija
Savanorių pr. 363-211, LT-51480 Kaunas, Lietuva
www.lku.lt

Grįžti atgal